Cách đặt mật khẩu thư mục Windows 10 không cần chương trình

Aggregated star rating result
Average
( )

Mã hóa một tệp hoặc thư mục thường dễ dàng với một chương trình. Mã hóa thường được yêu cầu, đặc biệt là đối với các thiết bị dành cho mục đích sử dụng công cộng. Nói chung, mã hóa được chia thành các trường hợp có lập trình và không được lập trình. Với một chương trình phổ biến như ForderKey, bạn chỉ cần một cú nhấp chuột. Tuy nhiên, có những phương pháp có sẵn cho những người không có thiện cảm với việc cài đặt chương trình. Đây là một cách để mã hóa một thư mục mà không cần chương trình có chức năng riêng của Windows. Là một phương pháp có thể được sử dụng trong Windows 7 hoặc Windows 10, nguyên tắc là thêm chức năng mật khẩu bằng cách tạo tệp BAT bằng tệp TXT.

   1

   Chuẩn bị các tệp hoặc thư mục để mã hóa

   Chuẩn bị tệp để mã hóa
   1

   Chuẩn bị tệp để mã hóa

   Bạn có thể mã hóa các tệp và thư mục mà không cần chương trình. Đầu tiên, chuẩn bị một tệp hoặc thư mục được mã hóa. Bạn có thể chuẩn bị nó trong cùng một thư mục. Nếu phương pháp này không thuận tiện, bạn có thể dễ dàng mã hóa nó bằng một chương trình như FolderKey.

   2

   Tạo một tệp văn bản

   Tạo một tệp văn bản
   1

   Tạo một tài liệu văn bản mới

   Vui lòng tạo một tài liệu văn bản mới để mã hóa. Chỉ cần nhấp vào nút chuột phải trong thư mục> Mới> nút Tài liệu Văn bản.

   tập tin hàng loạt văn bản
   2

   Chèn văn bản cho tệp hàng loạt

   Vui lòng nhập văn bản vào Tài liệu tham khảo bên dưới. Tài liệu này hoạt động như một chương trình để mã hóa các tệp và thư mục.

   3

   cài đặt tệp hàng loạt

   Đặt mật khẩu tệp hàng loạt
   1

   Đặt mật khẩu tệp hàng loạt

   Bạn sẽ thấy một cái gì đó có tên là ‘Your-Password-Here’ trong tệp. Nhập mật khẩu bạn muốn nhập vào đây. Độ dài của mật khẩu không quan trọng.

   Lưu tệp hàng loạt
   2

   Lưu tệp hàng loạt FolderLocker.bat

   Sau khi nhập mật khẩu, hãy nhấp vào nút Lưu dưới dạng. Khi lưu, bạn phải nhập ‘FolderLocker.bat’.

   4

   Cách mã hóa một thư mục tệp

   Thực thi tệp BAT
   1

   Thực thi tệp BAT

   Sau khi lưu xong, nếu bạn chạy tệp FolderLocker, thì một thư mục Locker sẽ được tạo. Không gian này sẽ là thư mục được mã hóa.

   Di chuyển tài liệu vào thư mục
   2

   Di chuyển / Sao chép Dữ liệu để Mã hóa

   Di chuyển các tệp / thư mục bạn muốn mã hóa vào thư mục Locker.

   Cách đặt mật khẩu
   3

   Đặt mã hóa bằng cách chạy FolderLocker

   Sau khi di chuyển, nếu bạn chạy lại tệp FolderLocker.bat, nó sẽ hỏi bạn có muốn mã hóa nó hay không. Vui lòng nhập ‘Y’ tại đây. Sau đó, mã hóa hoàn tất và thư mục Locker được mã hóa và biến mất.

   5

   Cách mở khóa mật khẩu

   mở khóa bằng mật khẩu
   1

   Đang chạy FolderLocker

   Việc giải mã (decryption) rất đơn giản. Điều này là để làm cho thư mục đã mã hóa và biến mất hiển thị lại. Ngược lại, hãy chạy tệp ‘FolderLocker.bat’.

   Cài đặt mở khóa bằng mật khẩu
   2

   Nhập mật khẩu bạn đã đặt

   Để mở khóa, bạn chỉ cần nhập mật khẩu đã nhập trước đó.

   Mở khóa mật khẩu hoàn tất
   3

   Khôi phục thư mục được mã hóa thành công

   Bạn chỉ có thể kiểm tra thư mục Locker khi nhập mật khẩu bình thường. Hoàn thành khóa và mở khóa bằng mật khẩu mà không cần chương trình chuyên dụng.

   FAQ

   Tôi có thể thiết lập nó mà không có chương trình khóa mật khẩu thư mục Windows 10 không?

   Bạn có thể mã hóa bằng các chức năng cơ bản của Windows. Bạn có thể mã hóa thư mục bằng cách đặt tệp TXT thành tệp BAT. Chỉ cần đặt tệp cần mã hóa vào thư mục.

   Mật khẩu thư mục không hoạt động

   Nếu không thể khóa mật khẩu thư mục bằng chức năng riêng của Windows, hãy thử sử dụng chương trình. Có những chương trình với hiệu suất đơn giản và mạnh mẽ.

   Cách mở khóa mật khẩu tệp hoặc thư mục

   Để mở khóa mã hóa bằng tệp BAT của chính Windows mà không cần chương trình, hãy chạy tệp 'FolderLocker.bat' đã tạo trước đó và nhập mật khẩu.

   Tài liệu tham khảo

   • Tài liệu cho các tệp hàng loạt FolderLocker
   cls
   @ECHO OFF
   title Folder Locker
   if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
   if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
   :CONFIRM
   echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
   set/p "cho=>"
   if %cho%==Y goto LOCK
   if %cho%==y goto LOCK
   if %cho%==n goto END
   if %cho%==N goto END
   echo Invalid choice.
   goto CONFIRM
   :LOCK
   ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
   attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
   echo Folder locked
   goto End
   :UNLOCK
   echo Enter password to Unlock folder
   set/p "pass=>"
   if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAIL
   attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
   ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
   echo Folder Unlocked successfully
   goto End
   :FAIL
   echo Invalid password
   goto end
   :MDLOCKER
   md Locker
   echo Locker created successfully
   goto End
   :End

   How useful was this post?

   Click on a star to rate it!

   Average rating / 5. Vote count:

   No votes so far! Be the first to rate this post.